MISSIÓ:  1. Crear un entorn per aquellespersones que tenen necessitat d'organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

  2. Promoure el benestar i la recuperació i/o manteniment de l'autonomía personal i social a través de la màxima qualitat assistencial.

Entendre l'envelliment com un fenomen multidisciplinar i a la persona gran com algú que ofereix un bé a la comunitat.L'atenció a totes les persones usuàries es realitza, sempre sota consentiment, des de la valoració individualitzada i el disseny d'un pla personalitzat d'atenció. Així mateix, cada persona usuària disposarà d'un personal de referència a qui dirigir-se dins l'equip assistencial.

 

 

L'estada diürna en el Centre Janus reporta els següents beneficis:

 

  1. Atenció de les necessitats en activitats bàsiques i planificades de la vida quotidiana.

  2. Control i seguiment d l'estat funcional de salut i l'estat psicoafectiu i interrelacional.

  3. Orientació i suport per optimitzar les habilitats funcionals i millorar l'estat psicològic de les famílies.

 /

SEGUEIXNOS A FACEBOOK, CENTRE DE DIA JANUS ESTÁ AMB TU.

DIRECCIÓ: PLAÇA FONT I CUSSO  ||  TELÉFON: 93 4640 554